Status Januar 2022

Interpellasjon v/Frode Larsen (SP) – Munkebotn aktivitetssenter, skytebane –
oppstart av arbeid


Møtedato
Kommunestyret 76/21 25.11.2021
Kommunestyret 80/21 16.12.2021
Arkivsaknr.: 2021/8143-2


Møtebehandling i Kommunestyret – 25.11.2021
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret

Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

Aktørene som ønsker å utvikle Munkebotn skyte og aktivitetssenter overtok i 2018 en 160 mål
stor tomt fra Askøy kommune til dette formålet.

Det kunne da virke som om et arbeide for å realisere dette prosjektet, som har pågått i flere tiår
nå nærmet seg realisering.

Men utfordringer i forhold til gang og sykkelsti, samt et ønske fra vegvesenet om å ha 80 sone
på fylkesveien som leder til den omtalte tomten, har så langt satt en stopper for arbeidet. Tre år
etter overtakelsen har ikke ildsjelene bak prosjektet kommet i gang.

I første omgang er det tilkjørsel av masser for å planere ut området man ønsker å komme i gang
med. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeide som muligens vil måtte pågå over flere år.
Men uten tilkomst fra Fylkesvei må man muligens nå se på alternative adkomstveier.

Sør og vest for tomten ligger Storebotn næringspark som har godkjent adkomstvei, og man kan
se for seg at også aktivitetssenteret kan benytte seg av denne slik at de får tilkomst til å begynne
med utfylling og planering av området.

Arbeidet med planen har pågått siden 1984 og skal inneholde skytebane i øverste del av tomten.
Brukerne vil bli Askøy Skytterlag, Askøy Hundeklubb, Askøy Modellflyklubb og Herdla
skytterlag. De nevnte aktørene vil få tildelt et område på en fjerdedel hver.

I tillegg til de åpenbare fordelene det vil innebære for folkehelsen å få et slikt aktivitetssenter,
har vi som kommune også et stort ansvar for dyrevelferden i kommunen vår. Askøy har en stor
populasjon av blant annet hjortedyr som må forvaltes på best mulig måte. Å sikre gode
treningsfasiliteter for våre jegere er derfor et grunnleggende behov for dyrevelferden og burde
prioriteres av en landkommune som Askøy.

Med bakgrunn i ovenforstående, vil ordfører ta initiativ til å fremme en sak der man tar sikte på
å sikre initiativtakerne bak aktivitetssenteret tillatelse til å starte opp tiltak på den angjeldende
tomten?

Ordfører svarer:

Plan 495 – Gang- og sykkelveg Munkebotn – Gbnr 9/268 var på høring 16.10 – 01.12.2019.
Statens vegvesen kom med innsigelse til planforslaget, datert 29.11.2019. Innsigelsen gjelder i
all hovedsak at det planlegges for fartsgrense 60 km/t, mens dagens fartsgrense er 80 km/t.
Grunnlaget for å regulere for en annen standard enn dagens fartsgrense, beror på et politisk
ønske og vedtak om dette. Det var dialogmøter sommeren 2020 for å løse innsigelsen, men disse
ble stanset da det ble aktuelt å vurdere skole i området.

Askøy kommune vil gjenoppta dialog med Statens vegvesen med tanke på å løse innsigelsen.
Videre fremdrift er uklar, da det er avhengig av utfallet av dialogmøter og eventuell mekling.
Dersom innsigelsen lett kan løses, vil planen bli sendt til 2.gangs behandling og vedtak. Dersom
det kreves at man endrer standard på vegen tilpasset dagens fartsgrense, vil dette kreve mer
arbeid og prioritering av planen må sees i sammenheng med annet planarbeidet som pågår.

Statens vegvesen har presisert at det kreves godkjent reguleringsplan før gjennomføring.

Ordfører vil be kommunedirektøren om å kontakte statsforvalteren for å avtale nytt dialogmøte
snarest mulig.

Kleppestø, 24.11.2021

Siv Høgtun
Ordfører

Comments are closed.