Status Jan. 2020

Askøyværingen har fulgt utviklingen i denne saken med sine artikler de siste årene. Området ble høsten 2018 solgt til Sameiet Munkebotn Skyte- og Aktivitetssenter for en symbolsk sum på 1 krone.
Nå er det Vegvesenets krav til å etablere en fast avkjørsel til området det som gjelder, da den tidligere tillatelsen fra Vegvesenet om en midlertidig anleggsavkjørsel ble trukket tilbake i 2017.
Kommunen har holdt på med denne reguleringsplanen en stund, Plan 495 – Gang og sykkelveg Munkebotn, som er lagt ut til høring.

Planopplysninger ligger på Askøy Kommune sine sider, under Planinnsyn. Søk på «495» i søkefeltet.

Status Mars 2015

En liten rapport om siste utvikling om Munkebotn. Konsulenten for Sprengningsteknikk har nå sendt inn to søknader om igangsettelses tillatelse som er under behandling.

Status Munkebotn Juli 2013

Fra september og ut året 2012 har det blitt holdt månedlige møter med lagene, kommunen og politisk valgt gruppe for Munkebotn. Det skal være en helhetsplan for området før igangsettelse.
Det store spørsmålet var avkjørsel til Munkebotn. Vegkontoret hadde en del innvendinger og at regler for avkjørsel til 80km/t sone skal holde dagens krav.
Kommunen og vegkontoret med lagene har hatt befaring ang. utkjørsel og nye tegninger måtte lages. Dette skal godkjennes av vegkontoret.

Skisse for leieavtale er utarbeidet og godkjent politisk. Denne gjelder for 40 år.

Status 2013:
Søknad for igangsettelse med tegninger for helhetsplan og avkjørsel er sendt til
Kommunen før fellesferien og skal behandles av kommunen etter sommeren.

Status Munkebotn Juli 2012

Etter møter med kommunen virker det nå som at tingene begynner å løsne. Skytterlagene som har hatt en del diskusjoner seg i mellom, noe som til dels har forsinket fremdriften , har nå kommet til enighet. Dette medførte at en skisse for igangsetting av prosjektet nå er blitt laget.

Planen er å dele prosjektet opp i flere deler slik at en ikke lenger er avhengig av en total-godkjenning for å kunne begynne utbygging av feltet. Utbyggingen vil derfor nå bli i trinn kalt byggetrinn 1- 2- 3- osv. Det som gjenstår er å få de justerte planene inn til UTM sitt møte i september og deretter en politisk godkjenning. Går dette greit kan det etter entrepenørens vurdering være klart for starting av byggetrinn 1. ut på høsten, såfremt masser er tilgjengelig.

Når det gjelder flyaktivitet blir det nå improvisert så godt det lar seg gjøre. Det positive er at de fleste fly nå er elektrodrevet slik at mulighetene for å kunne finne en plass i nabolaget er mye større p.g.a. den reduserte støyen fra disse flyene. De flystedene som nå brukes mest er Bergheim (elektro) – Herdla ( Seilfly elektro) og Storebotn ( elektro/ glødeplugg/ bensin).

Når det gjelder Storebotn (helt øverst i dalen) er avtalen som noen av medlemmene har fått med utbygger, at bilene parkeres utenfor sperringen mens området innenfor er disponibelt for modell flyvning.

Status Munkebotn Jan. 2012.

Styret hadde i 2011 en rekke møter med skytterlagene, entreprenøren og kommunen for å lage en best mulig helhetsplan for aktivitetssenteret. Kommunen begynte i 2011 å utarbeide en leiekontrakt med de involverte parter. Dette arbeidet fortsetter videre i år.

Månedskiftet januar/februar er entreprenøren i ferd med å ferdigstille de siste reviderte planene for området som vi håper han vil få godkjent ut på vår-parten.