Status Munkebotn Jan. 2012.

Styret hadde i 2011 en rekke møter med skytterlagene, entreprenøren og kommunen for å lage en best mulig helhetsplan for aktivitetssenteret. Kommunen begynte i 2011 å utarbeide en leiekontrakt med de involverte parter. Dette arbeidet fortsetter videre i år.

Månedskiftet januar/februar er entreprenøren i ferd med å ferdigstille de siste reviderte planene for området som vi håper han vil få godkjent ut på vår-parten.

Status Munkebotn Nov. 2010

Alle lag var innkalt til orientering 25 November ang. framdrift av Munkebotn aktivitetsenter av Teknisk avdeling i Askøy kommune. På møte ble det fremlagt detaljert byggeplan for området. Planen skal politisk behandles på nyåret og videre behandles på teknisk avdeling som bygge sak.

Kommunen regner saken ferdig behandlet til våren og byggestart kan starte allerede til sommeren 2011.
Amfk ytret ønske om midlertidig tiltredelse til våren som kommunen stilte seg positiv til.
Tilbakemelding vil kommunen gi til Amfk over nyttår.

Status pr. november 2009

Sprengningsteknikk AS er et entreprenørfirma som har påtatt seg planlegging og byggeanmeldelse av Munkebotn. Dette firma er i sluttfasen med byggemelding og vi håper på godkjenning av planer før årets slutt.

Sprengningsteknikk vil utføre massedeponering og fremlegge vei frem til våre aktivitetsområder. I dette arbeid hører skytebaner med. Dette prosjektet, avhengig av godkjenning, kan tidligst starte opp i begynnelsen av neste år.

Sprengningsteknikk vil utføre planering og ferdigstillelse av vårt flyfelt.

Nytt møte

Torsdag 12.02.2009 Ble det satt ned en tremannsgruppe fra klubbene som skal være kontaktene med Spregningsteknikk A/S
Gruppen skal være med på den videre planlegging av aktivitetsenteret som skal legges frem for Askøy kommune for godkjenning før arbeidet kan starte.

Møte med Kultur-etaten

Fredag 30.01.2009
Amfk har i dag hatt møte med kultursjef Gunnar Brynjulfsen for å diskutere videre saksgang vedr. Aktivitetsenteret.
Det ble vedtatt at kommunen kaller inn til fellesmøte med de aktuelle aktører for å kordinere det videre arbeid.