Status Munkebotn Nov. 2010

Alle lag var innkalt til orientering 25 November ang. framdrift av Munkebotn aktivitetsenter av Teknisk avdeling i Askøy kommune. På møte ble det fremlagt detaljert byggeplan for området. Planen skal politisk behandles på nyåret og videre behandles på teknisk avdeling som bygge sak.

Kommunen regner saken ferdig behandlet til våren og byggestart kan starte allerede til sommeren 2011.
Amfk ytret ønske om midlertidig tiltredelse til våren som kommunen stilte seg positiv til.
Tilbakemelding vil kommunen gi til Amfk over nyttår.

Status pr. november 2009

Sprengningsteknikk AS er et entreprenørfirma som har påtatt seg planlegging og byggeanmeldelse av Munkebotn. Dette firma er i sluttfasen med byggemelding og vi håper på godkjenning av planer før årets slutt.

Sprengningsteknikk vil utføre massedeponering og fremlegge vei frem til våre aktivitetsområder. I dette arbeid hører skytebaner med. Dette prosjektet, avhengig av godkjenning, kan tidligst starte opp i begynnelsen av neste år.

Sprengningsteknikk vil utføre planering og ferdigstillelse av vårt flyfelt.

Nytt møte

Torsdag 12.02.2009 Ble det satt ned en tremannsgruppe fra klubbene som skal være kontaktene med Spregningsteknikk A/S
Gruppen skal være med på den videre planlegging av aktivitetsenteret som skal legges frem for Askøy kommune for godkjenning før arbeidet kan starte.

Møte med Kultur-etaten

Fredag 30.01.2009
Amfk har i dag hatt møte med kultursjef Gunnar Brynjulfsen for å diskutere videre saksgang vedr. Aktivitetsenteret.
Det ble vedtatt at kommunen kaller inn til fellesmøte med de aktuelle aktører for å kordinere det videre arbeid.

Møte med Teknisk Etat

Fredag 23. Januar hadde AMFK møte med Teknisk Etat i Askøy Kommune, ang vårt aktivitetsområde.
Kultursjef Gunnar Brynjulfsen vil bli koordinator for den videre planleggingen av de aktører som ønsker innpass i området.

Det skal utarbeides byggeplaner over området før arbeidet med utfylling kan ta til. Dette arbeidet vil pågå utover våren.